Stønad ved dødsfall

Man kan søke om behovsprøvd gravferdsstønad. Denne er på kr. 28.677,-­ og avkortes mot eventuell formue, forsikringsutbetaling eller utbetaling gjennom fagforening. Stønad utbetales ikke hvis netto formue overstiger kr. 28.677,-­ ved siste ligningsutskrift (gjelder enslige). Hvis det er gjenlevende ektefelle, må ikke netto finansformue overstige kr. 57.354,- Det vil si løse midler. Man ser bort fra formue som hus og hytte, og da også ekteparets gjeld.

balance, stones, stack-110850.jpg

Gravferdstønad baseres på siste likning

Utskrift av siste likning er nødvendig vedlegg for søknad. 

 

Om pårørende kan skaffe denne til veie er det den raskeste 

løsningen. Begravelsesbyrået kan også få fullmakt av pårørende 

til å hente ut utskrift av siste års likning. Begravelsesbyrået vil 

vurdere likningsutskrift og rette eventuell søknad til NAV. 

Stønad utbetales til byrå og vi sender et sluttoppgjør på 

gravferden til pårørende. 

 

Når barn/ungdom under 18 år dør, får alle dekket inntil kr. 28.677,- av de faktiske kostnader vedrørende gravferd, inkludert gravstein.

 

Totalkostnaden ved gravferden er avhengig av pårørendes ønsker. 

Det finnes mange alternative løsninger. Den mest påkostede 

løsningen trenger ikke å være den beste. 

 

Enkelte fagorganisasjoner yter også stønad til sine medlemmer ved dødsfall. Disse forlanger da bevis i form av kopi av skifteattest.

 

Transport / NAV

Når hjemtransport av avdød faller inn under Navs stønadsordning, vil begravelsesbyrået ta seg av søknaden.

Egenandel er kr. 2.868,- 

 

Det transporteres med bil over forholdsvis lange avstander, før det lønner seg å benytte fly, eller kanskje tog. 

 

Når et medlem i folketrygden dør under midlertidig opphold i Norge eller et annet nordisk land dekker også Nav transporten hjem til det naturlige gravstedet i Norge.

Hvis en dør der en bor, men vil gravlegges et annet sted, må man dekke transport selv.

 

Var avdøde 80 år eller eldre og oppholdt seg hos slektninger på grunn av pleie, dekkes  transporten til det tidligere registrerte ordinære bosted. Avstanden må overstige 20 km.

 

Vi tar på oss alt av søknader vedrørende dette.

Vi bistår i søkeprosessen angående gravferdstønad

Rutiner ved dødsfall i familien er gjerne at man overlater til byrå å ta seg av søkeprosessen overfor NAV, slik at pårørende kan forholde seg mest mulig til selve sorgprosessen og heller ta del i gjøremål som er mer nære.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.